Outdoor - 50m round - Seniors - Male - Compound
Total score
698
Hits
Day 1, 50m
349 points
Day 1, 50m
Hits
X15
1010
911
XXX1010959
XX10109958
XXX109958
X1010109958
XXX109958
XXX109958
349
Day 1, 50m
349 points
Day 1, 50m
Hits
X15
1010
911
XXX1010959
XX10109958
XXX109958
X1010109958
XXX109958
XXX109958
349
X30
1020
922