Outdoor - 50m round - Seniors - Male - Compound
Total score
672
Hits
Day 1, 50m
336 points
Day 1, 50m
Hits
X12
107
910
87
XXX109958
XX1099856
1010999855
XX1098855
XXX109857
XX1098855
336
Day 1, 50m
336 points
Day 1, 50m
Hits
X8
108
916
84
XX1099957
10101099957
109988852
XXXX9958
X10999956
X101099856
336
X20
1015
926
811