14th June 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Longbow (traditional)
Total score
351
Hits
Day 1, Unmarked
351 points
Day 1, Unmarked
Hits
M4
115
1013
812
514
10515
101020
111021
5M5
11M11
8513
5510
111021
10M10
111021
8513
5510
10818
10818
11819
10515
8816
5510
8513
10M10
101020
8816
8513
8513
351
M4
115
1013
812
514