14th June 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Longbow (traditional)
Total score
234
Hits
Day 1, Unmarked
234 points
Day 1, Unmarked
Hits
M13
113
101
812
519
5M5
11M11
8816
MM0
5510
5M5
8513
8513
11516
10515
8513
8513
8M8
5510
8513
11819
5M5
8M8
8513
MM0
5M5
5M5
5M5
8513
234
M13
113
101
812
519