14th June 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Longbow (traditional)
Total score
310
Hits
Day 1, Unmarked
310 points
Day 1, Unmarked
Hits
M5
112
107
816
518
8M8
8816
8513
MM0
11516
8513
10818
10515
10515
10818
5510
5510
5M5
11819
10515
8513
8816
8513
8513
5510
10515
5M5
10818
8816
310
M5
112
107
816
518