14th June 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Longbow (traditional)
Total score
349
Hits
Day 1, Unmarked
349 points
Day 1, Unmarked
Hits
M4
112
109
824
59
8513
10818
10M10
8816
8816
11819
8513
10818
10818
8M8
8513
10818
8513
8513
8816
11819
MM0
101020
51015
8513
8816
8816
8513
10515
349
M4
112
109
824
59