14th June 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Longbow (traditional)
Total score
299
Hits
Day 1, Unmarked
299 points
Day 1, Unmarked
Hits
M7
113
105
817
516
5510
5510
10818
5510
11819
5M5
10818
8816
5M5
10515
11819
8513
5M5
5510
8816
8513
M55
8816
10818
5M5
11819
8M8
8816
10M10
299
M7
113
105
817
516