15th June 2013
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
355
Hits
Day 1, Unmarked
170 points
Day 1, Unmarked
Hits
M1
111
105
88
59
88
1010
1010
88
1010
55
88
55
55
88
55
55
55
1111
88
M0
1010
88
55
88
55
1010
88
55
170
M1
111
105
88
59