28th September 2013
Bohdalec 1097/1
Praha
Tyršův vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
209
Hits
Day 1, Unmarked
209 points
Day 1, Unmarked
Hits
M17
111
103
811
516
M55
8816
MM0
5510
M88
8513
5M5
101020
5M5
8M8
5M5
5510
M88
MM0
8513
51116
MM0
5813
8513
M55
5510
MM0
10818
M88
209
M17
111
103
811
516